Vilkår & Betingelser

1. Anvendelses område og definisjoner

Disse alminnelige vilkår og betingelser gjelder for alle kunder som får levert tjenester av Vivde AS i henhold til den inngåtte avtalens spesifikke del.

Kunden forplikter seg til å sette seg inn i disse vilkårene og betingelser i forhold til den tjenesten som skal leveres.

Avtalen er det spesifikke avtaledokumentet som er inngått mellom Vivde AS og deres kunder for den eller de tjenestene som skal leveres.

Kunden er det selskapet som fremgår av avtaledokumentet som er benevnt avtalen.

2. Bestilling og tegning av avtale

Oppdragets beskrivelse fremgår av avtalen. Avtalen er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling i henhold til omfang av våre tjenester.

Avtalen hos oss inngås ved skriftlig bekreftelse av tilbudet via sms, e-post eller et fysisk avtaledokument.

3. Avtaleperiode

Hver enkelt tjeneste har en individuell avtaleperiode som fremkommer av avtalen. Enkelte avtaler har automatisk fornyelse etter avtaleperiode går ut. Ønskes det ikke fornyelse, må oppsigelse sendes til oss skriftlig innen en (1) måned før inneværende avtaleperiode utløper.

4. Nærmere om oppsigelse

Kunden og Vivde AS kan til enhver tid si opp avtalen. Oppsigelse fra begge parter skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er individuell for hver enkelt bestilt Tjeneste og er beskrevet i Avtalen.

5. Angrerett

Angreretten gjelder bare ved salg av varer og tjenester til forbrukere. Det vises til angrerettloven § 1, som gjelder mellom forbrukere (privatpersoner) og ikke mellom bedrifter. Næringsdrivende har ikke angrerett etter loven.

6. Rettigheter

Design utført av Vivde er immaterielle rettigheter og er beskyttet av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Bruksrett og alle rettigheter til nettstedet og/eller nettbutikken tildeles til kunden uten noen begrensninger etter ferdigstilt utvikling. Vivde kan navngis på nettstedet og/eller nettbutikken til Kunden. Navngivelsen skjer diskret gjennom Vivde sin logo eller ren tekst med hyperlenke til Vivde sin egen hjemmeside eller e-postadresse.

Vivde eller Kunden skal ikke legge inn informasjon, herunder tekst og bilder, på nettsteder og/eller nettbutikker som strider mot norsk eller internasjonal lov. Overtredelse av dette gir Vivde automatisk rett til å heve kontrakten og fakturere eventuelt restbeløp i inneværende avtaleperiode.

I henhold til denne avtalen har Vivde rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart. Kunden har ikke de samme rettighetene uten skriftlig fullmakt fra Vivde.

7. Misligholds ansvar for Vivde

Avbrudd og/eller forsinkelse i Kundens tilgang til bestilt Tjeneste gir Kunden rett til forholdsmessig fradrag i den avtalte avgiften eller kompensert i form av utvidet avtaleperiode.

Dersom det foreligger forsinkelse tar Vivde kontakt så snart som mulig for å forklare forsinkelsen og forsøke å komme frem til en minnelig løsning med Kunden.

Vivde har rett og plikt til å avhjelpe mangler som varsles uten ugrunnet opphold forutsatt at det foreligger en gyldig avtale og avtalt vederlag for Tjenesten er betalt. Feilsøking og feilretting faktureres i henhold til timesats dersom det viser seg at feilen ikke skyldes feil eller mangel som Vivde er ansvarlig for.

Rett til fradrag/kompensasjon foreligger ikke for forhold Kunden selv svarer for eller som er utenfor Vivde sin kontroll (Force majeure), herunder feil og mangler som knytter seg til en tredjeperson som Vivde ikke svarer for. Eksempelvis der funksjonalitet i en tjeneste er avhengig av tredjeparts programvare, plattform, tjeneste eller annen form for ytelse («Tredjeparts funksjonalitet»), er Vivde ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes endringer i eller bortfall av Tredjepart.

Vivde kan ikke holdes ansvarlig for konsekvens-, drifts- eller avansetap knyttet til feil eller mangler i Tjenesten.

Dersom Kunden vil påberope seg mislighold av avtalen, må dette straks fremmes skriftlig for Vivde.

8. Misligholds ansvar for kunden

Ved manglende betaling har Vivde rett til å sperre Kundens tilgang på samtlige bestilte Tjenester uten varsel. Kunden er ansvarlig for å betale for inneværende avtaleperiode selv om Tjenesten er sperret på grunn av mislighold.

Ved sperring har Vivde rett til å fakturere restbeløp i inneværende avtaleperiode. Ved gjenåpning av sperrede Tjenester vil Kunden bli belastet etter medgått tid etter til enhver tid gjeldende prisliste. Ved mislighold kan Vivde kreve sine økonomiske tap erstattet.

9. Endringer av firma opplysninger

Kunden er selv ansvarlig for å informere oss om endringer av firma opplysninger som adresse, e-post, telefon osv. Vi ber kunden sende oss henvendelser om endringer til oss per epost: post@vivde.no.

10. Endringer av vilkår

Vivde AS kan foreta endringer av disse vilkår og betingelser med umiddelbar virkning. Alle endringer som kan være vesentlige og inngripende for kunden vil kreve kundens samtykke.  

11. Priser

Alle priser for våre tjenester er oppgitt eks. mva. Fakturerings gebyret er per dags dato kroner 0,- per faktura. Totalbeløpet inkl. mva. og fakturagebyr vil forekomme på tilsendt faktura. Enkelte tjenester innebærer tilleggskostnader for å muliggjøre leveranse av tjenester. Vivde AS tar seg rett til å endre prisene til enkelte tjenester etter eventuelle endringer i markedet og kostnader knyttet direkte til leveranse av tjenester. Vivde AS forplikter seg til å informere kunden om disse prisendringer innen rimelig tid før avtaleperiode fornyes. For timesats for service og vedlikehold se Avtalen.

12. Betaling

Vivde AS fakturer Kunden via post eller elektronisk faktura. Fakturaene sendes forskuddsvis hvis ikke annet er avtalt med Kunden. Forfallsdato til betaling av faktura er fjorten (14) dager fra fakturadato. Dersom fakturaen ikke betales innen forfallsfrist, vil kunden motta elektronisk betalingspåminnelse og bli kontaktet av oss. Ved manglende betaling innen frist etter betalingspåminnelse og varsel, blir saken sendt videre til inkasso.

13. Taushetsplikt

Vivde AS og kunden, forpliktes til å holde taushet om alle firmaopplysninger og fremtidige planer som oppgis i forbindelse med gjennomføring av arbeidet og det som er ønsket av kunden. Alle opplysninger behandles konfidensielt av både Vivde og Kunden og brukes kun til det som er nødvendig for å utføre tjenesten(e).

14. Tvister

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen mellom Kunden og Vivde AS skal det gjøres forsøk på å løse tvisten ved minnelig forhandling. Dersom saken ikke løses mellom partene innen rimelige tid kan saken bringes inn for Bergen forliksråd og Bergen tingrett som rette verneting, jf. tvisteloven § 4-6.

Vivde AS Org: 927 208 091

Utarbeidet og oppdatert sist: 19.01.2024

Jobb
med oss

Klar til å endelig få det gjort?
Samme her!

Du er i godt selskap

Vi jobber sammen med ambisiøse merker. la oss ta en prat!
Meld deg på
Ved å melde deg på godtar du vår personvern og gir samtykke til å motta oppdateringer og tilbud fra oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Utviklet med kjærlighet
Vivde © 2024